OCENENIE

Preklad odborného článku, ktorý vyšiel v nemeckých novinách. Týka sa ocenenia týchto pištolí, ktoré dostala firma METACAP na medzinárodnej výstave techniky životného prostredia v roku 2000 za šetrenie životného prostredia. V roku 2006 bola cena životného prostredia pre firmu METACAP inovovaná.

  1. Metacap získal cenu životného prostredia hanzového mesta Rostock

Dňa 7.9.2000 prijal pán Gerhard Schickhardt, konateľ spoločnosti Metacap GmbH so sídlom v Lübecku (SRN), cenu za šetrenie životného prostredia udelenú primátorom hanzového mesta Rostock. Tá sa bude udeľovať každý rok počas medzinárodného odborného veľtrhu techniky životného prostredia za vynikajúce riešenia, ktoré budú trvalo šetriť životné prostredie.

Odborné grémium, prítomné pri udelení ceny, bolo striekacou pištoľou Metacap a  zariadením na čistenie pištolí jednomyseľne nadšené. Azda po prvýkrát sa podarilo tak výrazne zredukovať vyparovanie podielu riedidla ešte vždy prítomného v  laku a  pri čistení pištole mu temer zabrániť bez toho, aby sa museli zmieriť s nedostatkami v kvalite lakovania a čistote pištole. Striekacia pištoľ Metacap, ktorá vznikala a zdokonaľovala sa počas dlhoročnej vývojovej práce, sa vyznačuje niekoľkými podstatnými výhodami:

1. Centrálnym výstupom rozprašovaného vzduchu a dodatočným vzduchovým obalom bude dosiahnuté nielen extrémne dobré rozprášenie farby, ale zároveň sa zamedzí inak obvyklej hmle (prášeniu). Pri veľkoplošných dielcoch dopadá takmer 100% farby na dielec, takže náklady na farbu pri lakovaní klesnú až o 50%. Tým klesne tiež množstvo riedidla o 50%. Pri okrasných predmetoch umožňuje striekacia pištoľ Metacap, vďaka svojmu ostro ohraničenom lúču farby, často výrazne vysokého stupňa účinnosti než pri bežne používaných systémoch, takže tu je možné príležitostne ušetriť viac než 50% farby. Okrem hmly z farby zanikne ale aj takmer úplne odrážanie farby vďaka značne zníženému pracovnému tlaku vzduchu.

2. Tým, že dôjde k odstráneniu inak nevyhnutnej hmly z farby, je lakovač značne odbremenený. Nielen tým, že v okolitom vzduchu nie sú čiastočky farby, ale aj tým, že sa riedidlo vyparí až na obrábanom predmete a nie už pri výstupe z pištole. Týmto, tak či tak nepatrným, podielom riedidla, ktorý klesá na asi 50%, sa zároveň podstatne zníži zdravotné zaťaženie lakovača.

3. Hmla z farby a  odraz farby padajú pri zavodňovaných striekacích kabínach cez mreže do vodného kúpeľa a vytvárajú tam kal z laku, ktorý sa musí odstraňovať ako zvlášny odpad Pri práci s pištoľou Metacap sa už takmer nevytvára žiaden kal z laku. Kalu, ktorý sa napriek tomu nahromadí, je tak málo, že ho možno odstrániť s domácim odpadom. Zároveň sa neusadzujú žiadne čiastočky farby nielen na odeve lakovača, ale ani na stenách kabíny.

4. Vďaka intenzívnemu zmiešaniu farby a vzduchu pomocou toho zvlášneho systému Metacap opúšťajú lakované dielce striekaciu kabínu väčšinou už suché. Tým klesá tiež spotreba energie v sušiacej peci, ktorá môže byť prevádzkovaná - pokiaľ vôbec - už len s nepatrnou teplotou.

5. Farby a laky s obsahom riedidla, keď sa po lakovaní ihneď neočistia riedidlom, stuhnú na povrchu pracovného nástroja. Na čistenie striekacích pištolí vyvinula firma Metacap jednoduché čistiace zariadenie, v ktorom sa zachytí použitý čistiaci prostriedok pre jeho opätovné použitie.

6. Okrem toho, že šetrí životné prostredie a nezaťažuje natoľko zdravie lakovača, prináša prevádzkovateľovi lakovne podstatnú úsporu nákladov, pretože sa striekacia pištoľ Metacap počas veľmi krátkeho času amortizuje (náklady na ňu sa veľmi rýchlo vrátia) a potom prináša čistý zisk.

Metacapu sa s jeho pištoľou podarilo postaviť lakovanie na úplne nový základ, pri ktorom je menej zaťažované životné prostredie aj lakovač, a pri ktorom môže prevádzkovateľ ušetriť značné náklady. Neexistuje žiadny iný systém, ktorý by mohol ponúknuť také množstvo predností.